Currículums Professionals - Mur & Clusa Associats S.L.
   
 

2017

- PEDRO BALAÑÁ S.A.- BARCELONA. 2017/1. Ampliació de contracte. 2011/ 6. Valoració de la indemnització al concessionari de la Plaça de la Monumental derivada de la Llei del Parlament de Catalunya que impossibilita la continuïtat del negoci de les curses de braus per presentar a la Generalitat de Catalunya". En col·laboració amb bufet Uría Menéndez de Barcelona i José Luis Mur, enginyer industrial. Valoració de les indemnitzacions durant els 5 anys de vigència de la llei, suspesa pel Tribunal Constitucional, el 2016. Febrer.
- BARCELONA 22@. MIETE SA. 2017/02. Revisió de l'Estudi de viabilitat econòmica i Informe de Sostenibilitat Econòmica del Subsector 11 (2 illes) del Poblenou 22@ de la Modificació del PMU iniciat el 2005 (vegis 2005/12) i aprovat el 2006. Previsió de nova aprovació inicial: Setembre-Octubre 2017


2016

- VALÈNCIA. 2016/01. Conferencia en el Curso de Competencias Profesionales del Colegio de Economistas de Valencia. Economista Urbanista. Facultad de Ciencias Econòmicas y Empresariales. Valencia, 24 de febrero 2016.
- BARCELONA. 2016/02. Avaluació econòmico-financera / Memòria econòmica del PLA DE L'HABITATGE DE BARCELONA 2016- 2026. Ajuntament de Barcelona- Institut Municipal d'Urbanisme. Febrer- Novembre.


2015

- L'HOSPITALET DE LLOBREGAT. 2015/1. Ajuntament. Valoracio dels drets edificatoris per a l'ampliacio del Centre Comercial Gran Via 2. Estudi economic i Informe de Sostenibilitat Economica de la MPGM.
- VALENCIA. 2015/2. COEV. "Valoración de la permuta de usos en suelo urbano consolidado, entre dos fincas con diferente ubicación, mediante modificación de planeamiento, en el centro de Barcelona". Ponencia en el curso. EL ECONOMISTA COMO PERITO DE LA ACTIVIDAD URBANÍSTICA. CASOS PRÁCTICOS DE ACTUACIONES PERICIALES [+]
- ALICANTE. 2015/3. Colegio de Economistas. "Nuevas aportaciones desde la economía a la planificación y gestión urbanística". Ponencia en las Jornadas ASPECTOS ECONÓMICOS DE LA LEY DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO,
URBANISMO Y PAISAJE DE LA COMUNIDAD VALENCIANA.
- BARCELONA. 2015/4.Tribunal Superior de Justicia de Catalunya. Sala de lo Contencioso Administrativo. Compareixença com a pèrit del "Dictamen de valoració dels danys a l’empresa Pedro Balañá, S.A. derivats de la prohibició dels espectacles taurins establerta per la llei del Parlament de Catalunya 28/2010 de 3 d’agost" (Juny 2012) i dictamens complementaris (2012 i 2013). [+] [+] [+]
- BARCELONA 22@. MIETE SA. 2015/5. Estudi de viabilitat econòmica del Subsector 11 (2 illes) del Poblenou 22@ de la Modificació del PMU iniciat el 2005 (vegis 2005/12) i aprovat el 2006.


2014

- BARCELONA.
2014/1. COMPAREIXENÇA DAVANT DEL TRIBUNAL ECONÒMICO-ADMINISTRATIU DE CATALUNYA (1 i 2 d'Abril 2014 -aspectes jurídics i aspectes econòmics-) en relació al document per a l’ASSESSORIA JURÍDICA- AJUNTAMENT DE BARCELONA. "Anàlisi econòmica del repartiment de beneficis i càrregues de la modificació del PGM a les finques núm. 13b-17 del carrer de Sant Pere Més Alt, núm. 2-8 del carrer d'Amadeu Vives i núm.1 del carrer de la Ciutat" (HOTEL DEL PALAU DE LA MÚSICA CATALANA). Maig 2011.
- LA LLAGOSTA.
2014/02. Xerrada /Charla/Talk a l'Institut Marina de La Llagosta (Barcelona) sobre "Què fem els economistes" . Versió inicial (22 diapos) [+] i versió definitiva (16 diapos) [+]
- SALT–GIRONA. 2014 / 03. BASES TÈCNIQUES I ECONÒMIQUES DEL PLA DIRECTOR URBANÍSTIC – SECTOR D’ACTIVITAT ECONÒMICA SALT-VILABLAREIX A L’ÀREA URBANA DE GIRONA. GESTORA URBANÍSTICA NOUSALT S.L. -Contracte rescindit- [+]
- VALENCIA I CASTELLÓ.
2014/04. COEV y COEC "Nuevas aportaciones desde la economía a la planificación y gestión urbanística". Ponencia en las Jornadas ASPECTOS ECONÓMICOS DE LA LEY DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO,
URBANISMO Y PAISAJE DE LA COMUNIDAD VALENCIANA. [+]


2013

- MENDOZA- ARGENTINA. UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO.
2013/1. “Nuevos desafíos en el diseño urbano basado en la economía del conocimiento. Los clústers urbanos y el factor decisivo del I+D+I. El caso del distrito tecnológico del 22@de Barcelona”. Consferencia en video para 20 de Septiembre. Encargo del Dr. José Mª Silvero y Dr. Juan Carlos Alé.
- GRUPO BALAÑÁ S.A.- BARCELONA. 2013/2. Ampliació de contracte. 2011/ 6. Valoració de la indemnització al concessionari de la Plaça de la Monumental derivada de la Llei del Parlament de Catalunya que impossibilita la continuïtat del negoci de les curses de braus per presentar a la Generalitat de Catalunya". Respostes a la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya. En col•laboració amb bufet Uria Menéndez de Barcelona. Setembre 2011. Setembre- Desembre 2012. Juliol 2013.
- L'HOSPITALET – BARCELONA- AGÈNCIA DE DESENVOLUPAMENT URBÀ- AJUNTAMENT DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT. 2013/3. Constesta al nou informe de l’Oficina Antifrau, després d’arxiu de causa del TSJC. "Estudi econòmic de l'informe sobre la diferent valoració de les finques de titularitat de l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat adjudicades directament, respecte de les adjudicades per concurs, del Grup d'Investigació de l'Oficina Anti Frau de Barcelona". Juliol-Agost 2011. Juliol- Setembre 2013.
- GRUPO BALAÑÁ S.A.- BARCELONA.
2013/4. Ampliació de contracte. 2011/ 6. "Valoració de la indemnització al concessionari de la Plaça de la Monumental derivada de la Llei del Parlament de Catalunya que impossibilita la continuïtat del negoci de les curses de braus per presentar a la Generalitat de Catalunya". DESEMBRE 2013: CONTESTA ALS INFORMES DE LA DIRECCIÓ GENERAL DE SEGUIMENT I AVALUACIÓ DE POLÍTIQUES D’ESTABILITAT I CREIXEMENT I DE LA DIRECCIÓ GENERAL DE PATRIMONI DE LA CONSELLERIA D'ECONOMIA I CONEIXEMENT.


2012

- MELIANA- VALÈNCIA.
2012/1. Despacho Corell i Monfort Arquitectes. "Informe de sostenibilitat econòmica del Avance de la Revisión de Plan General de Ordenación Urbana" para el AYUNTAMIENTO DE MELIANA. Febrero 2012.
- L'HOSPITALET - BARCELONA
. 2012/2. NOU INFORME DE VALORACIÓ DEL SOSTRE MUNICIPAL DESTINAT A L'AMPLIACIÓ DE LA BOTIGA IKEA DESPRÉS DELS INFORMES DE GESVALT (ABRIL 2012) I AGUIRRE NEWMAN (MAIG 2012). Ajuntament de L'Hospitalet de Llobregat. Juny de 2012.
- GRUPO BALAÑÁ S.A.- BARCELONA. 2012/3. Ampliació de contracte. 2011/ 6. Valoració de la indemnització al concessionari de la Plaça de la Monumental derivada de la Llei del Parlament de Catalunya que impossibilita la continuitat del negoci de les curses de braus per presentar a la Generalitat de Catalunya". En línia amb bufet Uria Menéndez de Barcelona. Novembre 2011. Setembre 2012.
- TARRAGONA. 2012-4. Ampliació de contracte. 2008/8. AJUNTAMENT DE TARRAGONA. Agenda- Estudi Econòmic i Financer, Memòria Social i Informe de Sostenibilitat Econòmica de la 3ª Revisió del P.O.U.M. Agost- Desembre. Agost 2012.
- BARCELONA. 2012-5. "Revisió de l'agenda i estudi de viabilitat econòmica de la MPGM de La Marina del Prat Vermell de 2005 en diferents escenaris econòmics i nova elaboració de l'Informe de Sostenibilitat Econòmica". AJUNTAMENT DE BARCELONA. Desembre 2012.


2011

- BARCELONA.
2011/1. ASSESSORIA JURÍDICA- AJUNTAMENT DE BARCELONA. "Anàlisi econòmica del repartiment de beneficis i càrregues de la modificació del PGM a les finques núm. 13b-17 del carrer de Sant Pere Més Alt, núm. 2-8 del carrer d'Amadeu Vives i núm.1 del carrer de la Ciutat". Maig 2011.
- L'HOSPITALET -BARCELONA.
2011/2. AGÈNCIA DE DESENVOLUPAMENT URBANÍSTIC (ADU)- AJUNTAMENT DE L'HOSPITALET. "Guia per a la redacció dels informes de sostenibilitat económica i d'avaluació financera de les actuacions de planejament urbanístic". Juny 2011.
- L'HOSPITALET -BARCELONA
. 2011/3. AGÈNCIA DE DESENVOLUPAMENT URBANÍSTIC (ADU)- AJUNTAMENT DE L'HOSPITALET. "Estudi econòmic de l'informe sobre la diferent valoració de les finques de titularitat de l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat adjudicades directament, respecte de les adjudicades per concurs, del Grup d'Investigació de l'Oficina Anti Frau de Barcelona". Juliol-Agost 2011.
- BARCELONA.
2011/4. BARCELONA ACTIVA- AJUNTAMENT DE BARCELONA. "Impacte urbanístic i immobiliari del 22@ i previsions 2020". Octubre 2011.
- L'HOSPITALET -BARCELONA.
2011/5. AGÈNCIA DE DESENVOLUPAMENT URBANÍSTIC (ADU)- AJUNTAMENT DE L'HOSPITALET. "Valoració del sostre municipal necessari per a l'ampliació de centres comercials". Novembre 2011.
- GRUPO BALAÑÁ S.A.- BARCELONA. 2011/ 6.Valoració de la indemnització al concessionari de la Plaça de la Monumental derivada de la Llei del Parlament de Catalunya que impossibilita la continuitat del negoci de les curses de braus per presentar a la Generalitat de Catalunya". En línia mab bufet Uria Menéndez de Barcelona. Novembre 2011.


2010

- IRÚN.
2010/1. AYUNTAMIENTO DE IRÚN. "Revisión de la viabilidad económica de la urbanización y planteamiento de la financiación de su desarrollo. Modificación nº 16 del Plan General para el ámbito 4.2.02 Santiago Zubia y 4.2.03. Iparralde- Stadium Gal". Enero 2010.
- CERDANYOLA- BARCELONA.
2010/2. PARC DE L'ALBA. CONSORCI URBANÍSTIC CENTRE DIRECCIONAL CERDANYOLA DEL VALLÈS. "Avaluació del rendiment econòmic derivat d'incrementar la densitat d'habitatges en règim lliure en la MPGM en l`àmbit del Centre Direccionald e Cerdanyola del Vallès". Abril 2010.
- VALÈNCIA.
2010/3. DIPUTACIÓ PROVINCIAL-DIVAL. DIRECCIÓ DE CARRETERES. "Informe sobre el valor de mercado de referencia para la aplicación de la tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público de Carreteras de la DIVAL"- Maig 2010.
- VIGO.
2010/4. CONCELLO DE VIGO. "Dictamen sobre la viabilidad económica de los ámbitos del PXOM 2008 de Vigo, con especial referencia al Dictamen de Gladius Real Estate y los ámbitos de Cabo Estai Sur, Parrocha B, Orxas, Cruceiro y Beiramar". Mayo- Junio 2010.
- L'HOSPITALET DE LLOBREGAT.
2010/5. Estudi sobre la situació actual i la projecció futura de l'hisenda municipal i la confecció d'un escenari de consolidació pressupostària "pla econòmic financer". Agost 2010.
- BARCELONA.
2010 /6. DIPUTACIÓ DE BARCELONA- Direcció de Comunicació. "El Balanç Fiscal Municipal de la baixa densitat vs la ciutat compacte i el finançament de l'infraestructura local" pel llibre "Estratègies per a la ciutat de baixa densitat. De la contenció a la gestió". Setembre 2010.
- CERDANYOLA.
2010/7. CONSORCI URBANÍSTIC CENTRE DIRECCIONAL CERDANYOLA DEL VALLÈS -PARC DE L'ALBA. "MODIFICACIÓ DEL PLA PARCIAL DE 2003. Agenda i Estudi econòmic i Informe de Sostenibilitat Econòmica". Octubre 2010.
- CERDANYOLA.
2010/8. INCASOL. "MODIFICACIÓ DEL PLA GENERAL METROPOLITÀ AL CENTRE DIRECCIONAL DE CERDANYOLA. Agenda i Estudi econòmic i Informe de Sostenibilitat Econòmica". Novembre 2010.2009

- BARCELONA. 2009/1.DIPUTACIÓ DE BARCELONA- Àrea d'Infraestructures, Urbanisme i Habitatge. Servei de Vies Locals. "REDACCIÓ DEL LLIBRE DE LA XARXA DE CARRETERES LOCALS DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA EN LA TRANSFORMACIÓ DE LA SEGONA RESIDÈNCIA EN PRIMERA". [+]
- DONOSTIA- SAN SEBASTIAN. 2009/2. AYUNTAMIENTO DE DONOSTIA- SAN SEBASTIÁN- URBANISMO. "Estudio de viabilidad económica de la concesión de dominio, obra y gestión del complejo inmobiliario Plaza de Toros de Ilunbe". [+]
- BARCELONA. Ajuntament de Barcelona. 2009/3. "Dictamen emès en el marc del recurs 342/2007 que se segueix davant la secció 1ª de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal de Justícia de Catalunya, relatiu a la justificació de la viabilitat econòmica del sector 12 de la MPGM de La Marina de la Zona Franca i del PMU de desenvolupament" [+]
- MADRID. 2009/4. ESTUDIO CARLOS FERRAN-AYUNTAMIENTO DE MADRID. "Plan Integral de calidad urbana de la Plaza Mayor y su Entorno". [+]
- BARCELONA. 2009/5. BARCELONA SAGRERA S.A."Contesta a les al.legacions econòmiques de l'aprovació inicial i completació de l'Agenda - Estudi econòmic i de l'Informe de Sostenibilitat Econòmica de la MPGM del Sector Prim"
- VALENCIA. 2009/6. Ayuntamiento - Ajuntament de Valencia. "Elaboración del Informe de Sostenibilidad económica para la Revisión simplificada del Plan General de Ordenación Urbana de Valencia."
- BARCELONA. 2009/7. BARCELONA SAGRERA ALTA VELOCITAT S.A. "MPGM del sector de l'Estació de la Sagrera. Agenda- Estudi econòmic i Informe de sostenibilitat econòmica per a l'aprovació inicial". Juny 2009.
- BARCELONA. 2009/8. DIPUTACIÓ DE BARCELONA- Àrea d'Infraestructures, Urbanisme i Habitatge. "Informe sobre l'eficàcia, el cost i el rendiment dels serveis de la Gerència d'Infraestructures Viàries i Mobilitat". Juny 2009.
- IRÚN. 2009/9. AYUNTAMIENTO DE IRÚN. "Revisión de la viabilidad económica de las promociones públicas de San Miguel Anaka y Espacio Ferroviario". Agosto 2009.
- BARCELONA. 2009/10. BARCELONA REGIONAL. AGÈNCIA DE DESENVOLUPAMENT URBANÍSTIC I INFRAESTRUCTURES S.A."ARE de Vallbona. Constesta a les Al·legacions de l'aprovació incial i reelaboració de l'Estudi Econòmic i Informe de Sostenibilitat Econòmica per a l'aprovació provisional". Octubre 2009.

2008

- EL PRAT - 2008/1. AJUNTAMENT DEL PRAT I OMNIA LLAR S.A.. "Informe de Sostenibilidad Econòmica de la MPGM de La   Seda- Estació". Gener 2008. [+]
- BARCELONA- 2008/2. AJUNTAMIENT DE BARCELONA- AGENCIA DE PROMOCIÓ DEL CARMEL I ENTORNS. "Informe de   Sostenibilitatd Econòmica i encaix amb l'Agenda de la Modificación Puntual del Plan General Metropolitano de l'entorn del   barri del Carmel". Febrer 2008. [+]
- BARCELONA. 2008/3. DIPUTACIÓ DE BARCELONA- Àrea d'Infraestructures, Urbanisme i Habitatge. Servei de Vies Locals.   "METODOLOGÍA PER A L'AVALUACIÓ DELS IMPACTES ECONÒMICS DE LA MILLORA DE LA XARXA SECUNDÀRIA DE   CARRETERES DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I CREACIÓ DE LA BASE DE DADES S.I.G. DE SEGUIMENT". [+]
- EL PRAT. 2008/4. AJUNTAMENT. Informe sobre els aspectes econòmics de la MPGM del sector ENKALENE [+]
- BARCELONA- 2008/5. AJUNTAMENT DE BARCELONA. "Informe de sostenibilitat econòmica i completació de l'Agenda"   "Estudi Econòmic i Programa d'Actuació de La Verneda-Torrrent d'Estadella" (948.394 m2st). [+]
- SANT JOAN DESPÍ- 2008/6. LL.BRAU, ARQUITECTE. ARE- CAN CREXELLS. Agenda - Estudi Econòmic i Financer i Informe   de Sostenibilitat Econòmica.
- PUIGCERDÀ. 2008/7. ARQS. CARNICER -PAGODA. ARE- CAMÍ DE LES FÀBRIQUES. PUIGCERDÀ.. Agenda - Estudi   Econòmic i Financer i Informe de Sostenibilitat Econòmica.
- TARRAGONA. 2008/8. AJUNTAMENT DE TARRAGONA. Agenda- Estudi Econòmic i Financer, Memòria Social i Informe de   Sostenibilitat Econòmica DE LA 3ª Revisió del P.O.U.M. Agost- Desembre. [+] [+] [+] [+] [+]
- DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN. 2008/9. AYUNTAMIENTO DE DONOSTIA-SANSEBASTIÁN. Estudio de viabilidad económica   de la construcción, la gestión y las condiciones de concesión de la estación de autobuses y aparcamiento de Atotxa.
- BARCELONA. 2008/10. AJUNTAMENT DE BARCELONA. "Informe de Sostenibilitat Econòmica, Agenda i Estudi Econòmic de   la MPGM en l'àmbit dels Tres Turons". Febrer 2008. [+]
- EL PRAT. 2008/11. AJUNTAMENT DEL PRAT I OMNIA LLAR S.A.. "Avaluació Econòmica" i "Informe de Sostenibilidad   Econòmica" del Pla de Millora Urbana (PMU) del "Sector de La Seda". Octubre 2008. [+]

2007

- A GUARDA - 2007/1. AYUNTAMIENTO DE A GUARDA.  "Revisión del Convenio Urbanístico del Colegio de los Jesuítas en   Camposancos". Enero-Febrero 2007. [+]
- EL PRAT - 2007/2. INCASOL. "Assessorament en el recurs contenciós-administratiu de l'Entitat de Conservació del Mas   Blau II". Gener-Febrer 2007.
- GALICIA - 2007/3. INSTITUTO GALEGO DE VIVENDA E SOLO. Valoración del suelo del futuro Parque Empresarial de   Sionlla de Santiago de Compostela. Noviembre 2006-Marzo 2007.
- EL PRAT - 2007/4. CONSORCI DEL CENTRE DIRECCIONAL DE L'EIXAMPLE DEL PRAT. Informe sobre preus de compra del   sòl.
- CERDANYOLA - 2007/5. CONSORCI DEL CENTRE DIRECCIONAL DE CERDANYOLA. Informe de justificació del Programa   de Venda.
- BOSTON - 2007/6. LINCOLN INSTITUTE OF LAND POLICY. Inclusionary housing. A comparative internacional study. The   Barcelona projects (Contract DJC041607).
- VALLDOREIX - 2007/7. MIETE S.A. Estudi de viabilitat econòmica del Sector Central de Valldoreix.
- VIGO -
2007/8. Estratexia del Plan Xeral. Adaptación a la O. de 19 de Janeiro (no aprobado). [+]
- VIGO
- 2007/9. "Estudio da posibilidade de introducción da reserva do 40 % de vivenda protexida en tódo los ámbitos de   solo urbano non consolidado e solo urbanizable garantindo a súa rendabilidade e equilibrio" y Estrategia -Estudio   Económico del Plan Xeral (2ª aprobación provisional) [+] [+]
- EL PRAT DE LLOBREGAT
- 2007/10. MPGM de la Seda-Estació- Carrer Major. "Agenda i Estudi Econòmic" per a nova   aprovació inicial.


Juliol 2004 +
Despatx Professional "Mur & Clusa Associats SL"


2004

- CERDANYOLA - 2004/1. INSTITUT CATALÀ DEL SÒL (INCASOL)- Generalitat de Catalunya. Agenda i Estudi Econòmic i   Financer de   la Modificació de PGM del Centre Direccional de Cerdanyola (Abril 2004- Juliol 2005)
- CERDANYOLA - 2004/2. AJUNTAMENT DE CERDANYOLA - "Pla de Sanejament Econòmic 2005-2008 de l'Ajuntament"   (Setembre-Desembre 2004)
- VIGO - 2004/3. AYUNTAMIENTO DE VIGO-CONSULTORA GALEGA SL. Estudio Inmobiliario del Casco Vello (Septiembre   2004 - Marzo 2005)
- BARCELONA - 2004/4. MIETE SA. Estudi de viabilitat econòmica del Subsector 11 (2 illes) del Poblenou 22@   (Juliol -   Novembre 2004)
- CERDANYOLA - 2004/5. INCASOL - Agenda i Estudi Econòmic de la "Modificació del PGM al Centre Direccional de   Cerdanyola  i sectors que es relacionen" (Setembre - Desembre 2004)
- BARCELONA - 2004/6. DIPUTACIÓ DE BARCELONA - Àrea de Promoció Econòmica - "Mercats de treball de la provincia de   Barcelona: delimitació i dinàmica 1996-2001" (1ª part)
- CERDANYOLA - 2004/7. AJUNTAMENT DE CERDANYOLA - "Informe sobre els impactes econòmics de la Modificació del   PGM al municipi de Cerdanyola" (Novembre- Desembre 2004)
- BARCELONA - 2004/8. AJUNTAMENT DE BARCELONA - "Estudi per avaluar econòmicament i   financera la proposta de   transformació de la Marina de la Zona Franca i els calendaris de la seva execució" (Octubre   2004- Juliol  2005)


2005


- CARDONA - 2005/1. J.A. SOLANS, ARQTE. - AJUNTAMENT DE CARDONA - "Agenda i Estudi Econòmic del Pla General i   Memoria Social" (en elaboració)
- PONTEVEDRA - 2005/2. CONSULTORA GALEGA SL -AYUNTAMIENTO DE PONTEVEDRA. Estudio Económico - Financiero del   Plan   General (en elaboración)
- TERUEL - 2005/3. CARLOS FERRAN Y AS. - AYUNTAMIENTO DE TERUEL - Estudio Económico - Financiero del Plan General   (en elaboración-primera entrega de Agosto 2005)
- HUESCA - 2005/4. AYUNTAMIENTO DE HUESCA- "Anteproyecto de reparcelación, negociación y ejecución de un Convenio   urbanístico de la unidad APR 19 02 del Plan General de Ordenación Urbana de Huesca", en colaboración con   el arquitecto   Antoni Renalias (finalizada la primera fase-Julio 2005)
- CERDANYOLA - 2005/5. AJUNTAMENT DE CERDANYOLA- "Costos i beneficis de la localització de la Univesitat Autònoma   de Barcelona per a l'Hisenda Municipal de Cerdanyola del Vallès" (en elaboració)
- GARRAF - 2005/6. CONSELL COMARCAL DEL GARRAF- "Planejament Territorial del Garraf: Usos del sòl per activitats"
- VIGO - 2005/7. CONSULTORA GALEGA SL- AYUNTAMIENTO DE VIGO. "Evaluación Económica del Plan General de Vigo"   (aprobación provisional)
- EL PRAT DE LLOBREGAT - 2005/8. AJUNTAMENT DEL PRAT DE LLOBREGAT- "Assessorament econòmic dels Convenis   Urbanístics dels Projectes de l'Eixample Nord " (Juliol 2005)
- STA.COLOMA DE CERVELLÓ/ST.BOI DE LLOBREGAT/ST.VICENÇ DELS HORTS/COLÒNIA GÜELL - 2005/9.   INCASOL.   GENERALITAT DE CATALUNYA. "Agenda i Estudi Econòmic i Financer i Memòria Social de l'ordenació urbana de   la Colònia  Güell" (Agost 2005) [+] [+]
- BARCELONA-ST.ADRIÀ - 2005/10. CONSORCI DEL BESÒS. "Estudi de viabilitat urbanística i econòmica de la renovació   del pol.lígon industrial de Montsolís" (Setembre 2005- Febrer 2006).
- TARRAGONA - 2005/11. AJUNTAMENT DE TARRAGONA. "Agenda i Estudi Econòmic /Memòria Social del P.O.U.M." (en   elaboració)
- BARCELONA 22@ - 2005/12 MIETE SA. Estudi de viabilitat econòmica del Subsector 11 (2 illes) del Poblenou 22@   (continuació). Projecte dirigit per Oscar Tusquets/ Carles Díaz /Antoni Renalias, arqtes.
- SAN SEBASTIAN - 2005/13 AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN. Asesoramiento para el "Estudio de viabilidad económica   y Bases del Concurso de concesión del proyecto definitivo de la nueva Estación Intermodal de Loiola" (Octubre 2005)(en   elaboració)
- TERUEL - 2005/14 CARLOS FERRAN- AYUNTAMIENTO DE TERUEL. "Estudio económico del Plan Especial de Protección del   Centro   Histórico de Teruel" (Noviembre 2005)
- EL PRAT DE LLOBREGAT - 2005/15 LANDSCAPE VERTIX, S.L.- AJUNTAMIENT DEL PRAT. Agenda i Estudi Econòmic de la   MPGM del sector de La Seda-Estació (Desembre 2005- Febrer 2006)


2006


- CERDANYOLA - 2006/1. CONSORCI DEL CENTRE DIRECCIONAL DE CERDANYOLA- INSTITUT CATALÀ DEL SÒL.  Pla de   Negocis 2006- 2011 (Gener 2006- Març 2006)
- PARETS DEL VALLÈS - 2006/2. ENRIC SERRA-ARQTE. - AJUNTAMENT DE PARETS DEL VALLÈS. Estudi de viabilitat   econòmica del  desenvolupament urbanístic de Can Fradera. (Febrer-Juliol 2006) [+]
- CERDANYOLA - 2006/3. AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALLÈS. "Pla de Sanejament de la Hisenda Municipal    2006-  2009. Assessorament i revisió de la programació del Centre Direccional"
- BARCELONA- 2006/4. MIETE. 22@. "Pla Especial del Subsector 11. Agenda i Estudi Económic"(continuació) (Maig- 2006)   (en elaboració)
- CERDANYOLA- 2006/5. CONSORCIO DEL CENTRO DIRECCIONAL DE CERDANYOLA DEL VALLÈS   (INCASOL- AJUNTAMENT). "Informe econòmic sobre els Convenis d'Expropiació" (Setembre-Octubre 2006)
- HUESCA- 2006/7. AYUNTAMIENTO DE HUESCA. "Asesoramiento económico del Convenio Urbanístico de las Harineras"   (Septiembre 2006- en elaboración)
- ARGENTINA- BUENOS AIRES- 2006/8. BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO Y GOBIERNO DE LA PROVÍNCIA DE   BUENOS AIRES. "Lineamientos Metropolitanos. Las transformaciones de la estructura productiva y promoción del   desarrollo económico". Grupo de Consultores españoles: Llop / Ezquiaga/ Morón/ Rueda/M&C. (Junio- Noviembre 2006)
- VIGO. 2006/9. CONSULTORA GALEGA-AYUNTAMIENTO DE VIGO. "Plan Especial del Ensanche. Estudio Económico-   Financiero" (Junio 2006- en elaboración)
- GALICIA. 2006/10. UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA/DEPARTAMENTO DE ECONOMIA APLICADA - XUNTA   DE GALICIA. "Estudio de valoración económica das actuacións de creación de solo productivo en Galicia no marco de un   Proxecto de estudo de demanda de solo productivo e actuacións estratégicas" (Octubre 2006- en elaboración) [+]
- BARCELONA- 2006/11. AYUNTAMIENTO DE BARCELONA. "Avaluació económica i financera de la proposta de Modificació   del PGM a la Verneda Industrial-Torrent de l'Estadella i el calendari per la seva execució" (Octubre 2006- en elaboració).
- BARCELONA-SANT ADRIÀ DEL BESOS. 2006/12. CONSORCI DEL BESÒS. "Valoració dels drets urbanístics i de les   cessions d'aprofitament dels solars localitzats dins el Sector de La   Verneda Industrial- Torrent de l'Estadella del terme   municipal de Sant Adrià, que ha de formar part de la MPGM del sector". (Novembre 2006- en elaboració)
- SANTA MARGARIDA I ELS MOJOS. 2006/13. JOAN ROIG, advocat, CARLES CARINICER&MANU OLAZABAL, arqtes.   "Valoració de nau industrial i oficina al Polígon Industrial Can Casa Nova" (Juny-Desembre 2006).


CPSV 2001-2004
SEPTIEMBRE 2001-AGOSTO 2004

CENTRE DE POLÍTICA DE SÒL I VALORACIONS DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE BARCELONA

Proyectos en co-dirección de Joaquín Clusa (investigador CPSV) y Sara Mur (profesora asociada UPC)

1. Ayuntamiento de San Sebastián. Estudio de Viabilidad de la nueva Estación Intermodal de Loyola
2. Ajuntament de Barcelona. Oferta i demanda de sòl per activitat econòmica dels grans projectes urbans de l'àrea metropolitana. Ampliació a l'arc metropolità. Co-finançament de 7 Ajuntaments de l'Arc Metropolità
3. Ajuntament de Cerdanyola. Centre Direccional de Cerdanyola. Estudio Económico- Financiero (Modificación de PGM y Plan Parcial) y estudios inmobiliarios.
4. Ajuntament de Cerdanyola. Plan de Saneamiento de la Hacienda municipal
5. Ajuntament de l'Hospitalet. La operación de la Gran Vía en el mercado inmobiliario metropolitano.
6. Ayuntamiento de Vigo- Consultora Galega SL. Estudio Económico - Financiero de la Revisión del Plan General. En proceso de aprobación inicial.
7. Ajuntament de Malgrat. Estudio Económico - Financiero de la Revisión del Plan General. En proceso de aprobación provisional.
8. Aguirre Newman - Ajuntament de Tarragona. Estudio Económico - Financiero de la Revisión del Plan General y Programa de Actuación Urbanística Municipal 2004-2010. En proceso de aprobación inicial.
9. Ajuntament del Prat de Llobregat. Estudio de viabilidad económica y financiera y documentos económicos del planeamiento del Centro Direccional- Nueva Estación del AVE.
10. Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. Estudio de Viabilidad económica del la UA 29.
11. Gobern Balear. Llibre Blanc de l'Habitatge de les Illes Balears. Proyecto para el Departamento de Obras Públicas del Govern Balear (colaborador).
12. Consorci del Besòs. Impactos en las Haciendas de Barcelona y Sant Adrià del área del Forum 2004
13. Consorci del Besòs. Estudio de los costes detallados de los servicios públicos municipales del área del Forum 2004
14. Consell Comarcal del Garraf. Líneas estratégicas (publicat)
15. Consorci del Centre Direccional de Cerdanyola. Impactos en la Hacienda municipal de Cerdanyola y estudio de viabilidad de una planta de co-generación.
16. SMASSA / Barcelona. Serveis Municipals. Estudio económico de la nueva eco-tasa de aparcamiento (2001 y 2004)
17. Brammah & Ass. Col.laboració a l'equip tècnic del projecte "Sustainable Shenyang Urban Planning Strategy" (2000- 2003) en Shenyang- China. Estades el Julio 2001, Agost-Septembre 2002 y Desembre 2003.
18. Consorcio de la Zona Franca de Vigo. Estudio de Viabilidad económica y urbanística de la operación de Teis- Guixar en Vigo.
19. Ayuntamiento de Huesca. Estudio de Viabilidad económica y urbanística del sector de Las Harineras de Huesca.
20. Grupo Hotelero STEIN. Estudio de viabilidad del Hotel Miramar (5*)
21. MIETE SA. Estudio de valoración y permutas en Valldoreix - Barcelona 
  València- Sabadell/Barcelona, Juny 2007

 

SARA ISABEL MUR ESTADA


Economista (València, 1979)
PDD- I.E.S.E. Universitat de Navarra 1991
Agent de la Propietat Immobiliaria (A.P.I.-1980)
Funcionaria en excedència (Nivel 30)
murclusa@murclusa.cat
(Telf. 606 649212 /96 305 2284)
Índex:

- Juliol 2004 +. Sòcia fundadora de "Mur & Clusa Associats SL"
- Setembre 2001- Agost 2004: Consultora i Assessora del Centre de Política de Sòl i Valoracions de la  Universitat   Politècnica de Catalunya. Professora Associada de la Universitat Politècnica de Catalunya (Març -  Agosto 2004).
- Maig 2001- Setembre 2004: Directora Tècnica de l'Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics. València
- 1989 - 2001. Directora Tècnica (1989-1991 i 1956-2001) i Gerent (1992-1995) del Consell Metropolità de  l'Horta (Área   Metropolitana de València).
- 1988 -1989. Pràctica professional privada
- 1986 -1988. Responsable del Gabinet Tècnic i del servei de Programació i Control d'Inversions.   Consellería d' Obres   Públiques, Urbanisme i Transports de la Generalitat Valenciana.
- 1984 -1986. Economista de la Corporació Administrativa Gran Valencia (per oposició).
- 1979 - 1983. Professora de Tecnologia Administrativa i Comercial (MEC).
- 1972-1974. Responsable de Vendes. Agència Immobiliària ESTIRPE. S.L. Cullera (València).
- Experiència acadèmica.


JOAQUIM CLUSA ORIACH


Economista (Barcelona 1970)
M.Sc. en Planning (Reading-UK 1973-75)
murclusa@murclusa.cat
(Telf. 93 725 4922 / 639 330378)
Índex:


- Juliol 2004 +. Soci fundador de "Mur & Clusa Associats SL"
- 2001- 2004. Investigador i professor del Centre de Política de Sòl i Valoracions de la Universitat Politècnica de  Catalunya.   Director dels Cursos de Postgrau de Viabilitat de Projectes Urbans i Immobiliaris (2002-2003) i de Financiació de   l'Urbanisme (2002-2003)
- 1996- 2001. "Barcelona Regional. Agencia Metropolitana de Desenvolupament Urbà i Infraestructures S.A."   (empresa   pública   municipal). Assessor econòmic.
- 1991- 1995. Mancomunitat de Municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona. Responsable del servei d'Estudis Territorials.
- 1994. Relator de la "Comissió d'Experts d'Urbanisme" (MOPTMA 1994).
- 1980-1995. Pràctica professional privada. Estudis Territorials, Estudis de viabilitat immobiliaria i econòmica del   planejament urbanístic (Madrid, Pamplona, Salamanca, València, San Sebastián, Sabadell ) i la gestió urbana i Hisendes   Locals.
- 1969- 1980. Col.laboracions permanents. Pla General Metropolita de Barcelona (1968-71), Ministeri de la Vivenda de   Madrid (1971-73) i Corporació Metropolitana de Barcelona (1975-1980).
- Experiència acadèmica. Universitat de Madrid (1973), U. Autònoma Barcelona (1975-81), Universitat Politècnica   de   Catalunya (1999-2001)
- Llibres (autor-coautor- readings) (41)
- Articles (32)
- Conferències, reunions internacionals i visites professionals a l'estranger (41)

Sara Mur Estada
NIF: 22 602 161 S
e-mail: saram@mur-estada.com - sara.mur@coev
Telfs. 606 64 92 12
Av. Músic Ribelles, 30 46540 El Puig - VALÈNCIA