NOTÍCIES / NOTICIAS / NEWS (2006 +)

172

2023/02. AL·LEGACIONS DE SARA MUR I JOAQUIM CLUSA, ECONOMISTES, A LA MEMÒRIA I A LES BASES TÈCNIQUES I ECONÒMIQUES DEL PLA DIRECTOR URBANÍSTIC METROPOLITÀ (PDUM)
o Síntesi (2 pàgines) [+]
o Al·legacions al document aprovat inicialment (7 pàgines) [+]
o Annex 1. Notes a la Memòria (17 pàgines) [+]
o Annex 2. Notes a les Bases Tècniques i Econòmiques (9 pàgines) [+]
- L'àmbit és insuficient per ordenar el creixement de la Barcelona- ciutat real dels 5,9 milions d'habitants, el 2050. Ho reconeix el mateix PDUM (p.540 de la Memòria; també que no hi ha sòl per 15.000 habitatges principals a l'AMB).
- *L'ampliació de l'àmbit de planejament a la Segona Corona (1,9 mhab, el 2021, i 2,3 el 2050)* ha de garantir els mateixos estàndards de qualitat urbana a tot l'àmbit del creixement i la redistribució de la capacitat fiscal de la capital (amb pressupost de 3.735 M€ - 2.300 € per resident, i 777 M€ d'inversió, pel 2024)
- Les previsions del creixement dels propers 30 anys divergeixen de la dinàmica passada: 676.000 nous residents davant de 931.000 - 4,4 Terrasses o Sabadells!-, i 292.000 llocs de treball davant de 769.000, en xifres arrodonides. També en la distribució: la Segona Corona que ha localitzat el 82% del nou sòl edificat, el 71% creixement de població i el 44% dels nous llocs de treball, localitzarà, segons les previsions el 55% de la població i només el 36% dels nous llocs de treball.
- Les Bases Tècniques i Econòmiques no incorporen els mecanismes de recuperar més plusvàlues del desenvolupament urbanístic (mínim de 147 i màxim de 450 M€, per les 23 àrees de centralitat), que tenen valors residuals del sòl molt desiguals (des de 47 a 390 €/m2s) i quin càlcul no es presenta, perquè el resultat és només *viable econòmicament*.
- Es dubta que la capacitat agregada dels Ajuntaments pugui finançar infraestructura metropolitana (3.092 M€ del total de 22.686 M€), ateses les seves desigualtats (13 municipis tenen una despesa que no arriba als 1.000 €/hab) i la insuficiència crònica de les "inversions habituals" de la majoria.
- La sostenibilitat de la hisenda metropolitana (inversió de 2.113 M€) no està garantida sense l' increment de l' impost metropolità (30% del total) i queda pendent la seva revisió anunciada (p. 150 de les Bases).

171 2023/01. Participación de Sara Mur y Joaquim Clusa, economistas, en el CONCURSO DE PROYECTOS CON INTERVENCIÓN DE JURADO PARA LA ORDENACIÓN DEL ÁMBITO DE LA ESTACIÓN DE ABANDO COMO CONSECUENCIA DEL SOTERRAMIENTO DEL TAV EN BILBAO, formando parte del equipo liderado por FRANCISCO DE LEON, arquitecto y urbanista (Hondarribia- Euskadi), con especialistas en infraestructuras ferroviarias, sociología, movilidad sostenible, paisajismo y urbanismo de género. Órgano de contratación : Junta de Gobierno de la Villa de Bilbao. Bases [+]
170 2022/01. MUR&CLUSA 2001 – 2021. HISTÒRIA, PROJECTES, PRINCIPIS, TESIS I METODOLOGIES (10 pàgines) [+].
Sara Mur Estada, Economista (València 1973- 1977), P.D.D.-I.E.S.E. (València 1991), A.P.I. (Madrid 1976). Joaquim Clusa Oriach, Economista (Barcelona 1964- 1970), M.Sc. Planning (Reading-UK 1973- 1975). Índex:
1. RESUM (pàg. 1)
2. HISTORIA DE MUR&CLUSA (2)
3. PROJECTES PRINCIPALS DE MUR&CLUSA, PER LÍNIES DE TREBALL (3)
4. PRINCIPIS, TESIS I METODOLOGIA PER LÍNIES DE TREBALL (4)
Principis professionals (4)
Estudis Territorials (5)
Urbanisme i desenvolupament de la ciutat (5)
Viabilitat econòmica del planejament i de projectes urbans (5)
Viabilitat econòmica de la implantació de serveis i concessions administratives (6)
Valoracions urbanístiques (7)
Habitatge públic (7)
Sostenibilitat econòmica del planejament urbanístic (8)
5. ACTIVITAT DOCENT I PUBLICACIONS (9)
6. VIATGES PROFESIONALS 2001-2016 (10)
7. AGRAÏMENTS (10)
Els economistes Sara Mur i Joaquim Clusa van iniciar la seva col·laboració professional a València l'any 1985 a l'Estudi Econòmic - Financer de la Revisió del Pla General de València. Des de llavors, han seguit col·laborant en projectes professionals i publicacions. Del 2001 al 2004 van col·laborar amb el Centre de Política de Sòl i Valoracions de la Universitat Politècnica de Catalunya, co-dirigint 21 projectes i participant en seminaris internacionals. El 2004 van constituir a Valencia el despatx Mur&Clusa Associats SL, que va contractar 110 projectes fins el 2017, en les línies de treball d’estudis de viabilitat econòmica de projectes urbans / planejament urbanístic, implantació de serveis / concessions administratives, valoracions i convenis urbanístics, estudis territorials i de l’ habitatge, informes de sostenibilitat econòmica del planejament urbanístic, d’hisendes municipals i Bases de dades. Des del 2017, han seguit col·laborant en projectes, dictàmens i publicacions, com a professionals associats, amb independència fiscal.
169 2021/03. Urbanisme i mercat immobiliari a la Xina (5). Sara Mur i Joaquim Clusa,
economistes. *ÚS DEL SÒL D’UNA ILLA DEL DISTRICTE DE TIEXI A SHENYANG- LIAONING -
XINA. COMPARACIONS AMB L’EIXAMPLE CERDÀ I EL DISTRICTE POBLENOU 22@
DE BARCELONA* (17 p.). [+].
Annexos: *L’ILLA DE SHENYANG: DIMENSIONS, CARACTERÍSTIQUES URBANÍSTIQUES I CONTEXTOS* (19 p.) i *ADMINISTRACIÓ I PARÀMETRES TÈCNICS DE L’URBANISME A LA XINA, DEL LLIBRE “SHANGHAI. URBAN PLANNING (2007)”* (9p.).
Conclusió principal: 9 illes de l’Eixample Cerdà, de 400 x 400 m fins eixos de viaris, tenen una edificabilitat bruta semblant a l’ illa de Shenyang, de 408 m de costat de quadrant equivalent: 2,91 m2st/m2s i 2,67 m2st/m2s, respectivament. Es diferencien en la proporció d’espais lliures, vialitat i edificació en altura. Pendent de revisar i completar el document amb els comentaris i esmenes rebuts d'arquitecte amic [+], a qui podrem agrair la seva ajuda quan ens validi el document final.
168 2021/02. Sentència del TSJC (5011- 2/12/2020), declarant nul·la de ple dret l’aprovació definitiva de la MPGM per a la transformació urbanística de la Marina de la Zona Franca (DOGC 4741, de 17/10/2006), perquè els sectors delimitats són polígons, i estan desequilibrats en aprofitament en >15%. Comentaris crítics de Sara Mur i Joaquim Clusa, economistes [+]. Mur&Clusa sobre la MPGM de la Marina ZF al llibre del Lincoln Institute of Land Policy *Inclusionary Housing in international perspective. Afordable housing, social inclusion and land value recapture* (2010), Calavita & Mallach, editors [+]
167

2021/01. CURRICULUM MUR&CLUSA (2001- 2021). Actualització fins a Febrer del 2021: 130 projectes, a una mitjana de 6 per any [+]

166

2020/01. Suspensión de actividades del grupo de teatro Amics de la Nau Gran, como consecuencia de la pandemia del COVID-19.

165

2019/04. COLLA CALDERONA. Inicio de temporada de senderismo. Viaje a Pirineos. Rutas por Valle Chistau.

164

2019/03. Grupo de teatro de Amics de la Nau Gran. Representación de la obra "Arroz y Tartana...¡y ruede la bola!!. Adaptación de "Arroz y Tartana", de Vicente Blasco Ibañez. Adaptación y dirección de Clemente Carrasco, Días 4 y 5 de junio en Sala Matilde Salvador. Centro cultural La Nau (Universitat de València) [+]

163

2019/02. MÉDICOS DEL MUNDO. Colaboración en el trabajo de campo para Censo de Personas sin hogar en València.

162 2019/01. AJUNTAMENT DE BARCELONA. Informe de Sara Mur i Joaquim Clusa, autors de l’agenda i estudi de viabilitat econòmica de la MPGM de la Marina de la Zona Franca (2005) i del dictamen de viabilitat del sector 12- Santiveri (2009), per a les Conclusions de l’AJUNTAMENT DE BARCELONA en el RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU núm. 342/2007, davant de la Secció 3ª de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, iniciat per l’empresa SANTIVERI. Desembre 2019 (17p)
161

2018/03. Grupo de teatro de Amics de la Nau Gran. Representación de la obra "Vivamos un sueño", formando parte del reparto. Guión y dirección de Clemente Carrasco. Días 5 y 6 de junio en Sala Matilde Salvador. Centro cultural La Nau (Universitat de València) [+]

160 2018/02. Modificació del Pla de Millora Urbana del Subsector 11 del PMU per a la Reforma interior del Sector Llull-Pujades (Ponent) APROVAT DEFINITIVAMENT 23/03/2018. PUBLICAT 17/04/2018. Expedient: 17PL16500. 2 illes del BCN 22@. Estudi Econòmic (36 pàgs) [+] i Informe de Sostenibilitat Econòmica (11 pàgs) [+] de Sara Mur i Joaquim Clusa, economistes (2007 - 2018). Destacable: *Justificació econòmica de l'exclusió de Waldés de la comunitat reparcelatoria: Desproporció respecte dels beneficis i càrregues del conjunt de l'actuació i sense enriquiment injust en la transformació de Waldés en habitatge no convencional*.
http://w10.bcn.es/APPS/secwebambit/detallAmbitAc.do?reqCode
=inspect&referencia=22%40152&
159 2018/01. CULLERA (Valencia). Modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana de Cullera. Pracela 12b del ámbito urbanístico 2Cap Blanc" [+]. Presentació document.
158 2017/10. Incorporación al voluntariado de Médicos del Mundo en València. https://www.medicosdelmundo.org/quienes-somos/sedes/medicos-del-mundo-comunidad-valenciana
157 2017/09. Incoporación, desde 2015, al grupo de teatro de la asociación Amics de la Nau Gran, Universitat de València. Dirigido por Clemente Carrasco. En junio de 2015 primera intervención en la representación de "El Juglar y la palabra", en el III Festival Rector Sabater en Múrcia. Aula de Cultura Fundación Caja Múrcia [+]. Representación de la obra "De mujeres y de hombres", formando parte del reparto. Basada en la obra "La puebla de las mujeres" de los hnos. Serafín y Joaquim Álvarez Quintero, adaptada y dirigida por Clemente Carrasco. Representaciones 7 de junio en I.E.S. San Vicente Ferrer y 8 de junio en Saló d'actes Jardí Botànic de la Universitat de València [+]
156 2017/08. El web de Mur&Clusa arriba fins a les 133.519 visites a final del 2017, des del 2007. Les visites de 2017 han estat de 19.124 a una mitjana de 47 visites per dia.
155 * Salta la notícia *
154 2017/07. Mur/Clusa. Des de diferents posicionaments respecte de la DUI, estem a favor de la democràcia, el diàleg i la llibertat d'expressió i en contra dels empresonaments per motius polítics. [+]
153 2017/06. Catalonia on The Economist’s cover: *Stand-off. How to save Spain*. Articles: It is not too late to stop the break-up of Spain. To avoid calamity, ask Catalans what they really want. See also new 103 (2012 / 08) with texts of The Economist with similar thesis. Translations from Google Translate, with minor amendements. [+]
152 2017/05. Document *POLITICA D’HABITATGE SOCIAL A CATALUNYA 2007 – 2016: NORMATIVA, PLANS I FINANÇAMENT* per Sara Mur / Joaquim Clusa, economistes, 13 pàgs (mimeo). [+]. La darrera referència és la Llei 4/2016, de 22 de desembre de 2016, de protecció del dret a l'habitatge. Relacionat amb Notícia 151.
151 2017/04. PLA PEL DRET A L'HABITATGE DE BARCELONA 2016- 2025. Estudi econòmic i financer a càrrec de Mur&Clusa Economistes. Volum 2. ANNEX 2 – MEMÒRIA ECONÒMICA, p. 453 – 496. Aprovació inicial: Gener 2017.
http://habitatge.barcelona/sites/default/files/documents/
pdhb_volum_ii_pla_pel_dret_a_lhabitatge_2016-2025.pdf
150 2017/03. Declaracions a la Revista El Temps sobre l'Organització Territorial de Catalunya
HTTPS://WWW.ELTEMPS.CAT/ARTICLE/1855/CATALUNYA-UN-TRENCACLOSQUES-MULTINIVELL. Article [+]. Detall [+].
Dinamarca [+]
149 2017/02. Presentation in Paris of *BARCELONA OLYMPIC EXPERIENCE 1981- 2017* in the XIIth Biennale of the *European Council of Spatial Planners - Conseil Européen des Urbanistes, ECTP-CEU*. Topic: *Villes et Jeux Olympiques et Paralympiques, retours d’expériences et prospectives.Comment les Evènements Mondiaux peuvent bénéficier aux populations qui les accueillent?*. La Maison des Sciences de l'Homme, Paris, June the 29th, 2017[+] [+] [+]
148 2017/01. Dictamen de valoració de les indemnitzacions a l'empresa Pedro Balaña S.A. derivades de la vigència durant 5 anys de la Llei del Parlament de Catalunya 20/2010 de prohibició dels espectacles taurins suspesa pel TC, el 2016. En col·laboració amb bufet Uría Menéndez i José Luis Mur, enginyer industrial.
147 DESEMBRE/DICIEMBRE/DECEMBER 2016: Mur&Clusa desitja Bon Any 2017 /Mur&Clusa desea Feliz Año 2017 /Mur&Clusa wishes a Happy New Year 2017 [+]
146 2016/07. The Economist humour against Brexit. [+]
145 2016/06. Web Mur/Clusa >100.000 visites / visits des de 2006. [+] Gràcies /Gracias / Thank you readers. See also news 140, 127, 124, 119 i 110.
144 2015/05. THE ECONOMIST in favour of REMAIN. Divided we fall. A vote to leave the European Union would diminish both Britain and Europe. Jun 18th 2016 [+]. A tragic split. How to minimise the damage of Britain’s senseless, self-inflicted blow. Jun 24th 2016 [+]. The improbable revolutionaries. England’s vote for Brexit exposes the anarchic streak in an otherwise pragmatic people. Jun 25th 2016 [+].
143 2016/04. Article al Boletín Informativo de la Asociación de Vecinos de Ca n'Oriach. "Ca n'Oriach i la Revista Can Oriach: 50 anys d'històries i records personals". Núm.16 extraordinari pels 50 anys de la "Revista de Can Oriach", pàgs. 19 i 20. http://www.avvcanoriac.es/revista-ca-n-oriac.html Articles de 1968-1969: "Dèficit urbanístico del cinturón suburbial de Sabadell" i altres sobre "Estudio Socioeconómico" [+]
142 2016/03. Contractació de l' Avaluació econòmico-financera del PLA DE L'HABITATGE DE BARCELONA 2016- 2026. Ajuntament de Barcelona- Institut Municipal d'Urbanisme.
141 2016/02. Conferencia en el Curso de Competencias Profesionales del Colegio de Economistas de Valencia. Economista Urbanista. Facultad de Ciencias Econòmicas y Empresariales. Valencia, 24 de febrero 2016 [+]
140 2016/01. Web Mur/Clusa. Rècord de visites de Desembre de 32.432 visites-89 per dia. Creix. 2014-2015: 42%%.
Acumulat des de 2006: 89.306 [+]. Anteriors: Notícies 110, 119 i 124 i 127. Gràcies / Gracias /Thank you readers.
139 DESEMBRE/DICIEMBRE/DECEMBER 2015: Mur&Clusa desitja Bon Any 2016 /Mur&Clusa desea Feliz Año 2016 /Mur&Clusa wishes a Happy New Year 2016 [+]
138 2015/10. Participació al cicle de conferències "Sabadell, ciutat i territori" del Master METIP- UAB- Departament de Geografia. "Dinàmiques metropolitanes a Sabadell i el seu entorn. 1985-2015". Presentació:Oriol Nel·lo. [+] [+]. Article Diari de Sabadell [+]
137 2015/09. Housing and Urbanism in Barcelona. University of Barcelona. July 13, 2015. University of California, Davis students visit. Director: Dr. Robert Weiner. Last visit: July 2011. Notícia 80. [+] [+]
136 2015/08. DIARI DE SABADELL. Article sobre el Pla especial de protecció dels béns arqueològics, mediambientals i arquitectònics de Sabadell [PEP]BAMAS - PE-122. http://www.diaridesabadell.com/2015/07/20/a-favor-del-pla-de-proteccio-del-patrimoni [+] [+]
135 2015/07. BARCELONA 22@. MIETE SA. Estudi de viabilitat i informe de sostenibilitat econòmica del Subsector 11 (2 illes) del Poblenou 22@ de la Modificació del PMU iniciat el 2005 (vegis 2005/12) i aprovat el 2006. Imatge del projecte inicial en revisió. [+]
134 2015/06. BARCELONA. Tribunal Superior de Justicia de Catalunya. Sala de lo Contencioso Administrativo. Compareixença com a pèrit del "Dictamen de valoració dels danys a l’empresa Pedro Balañá, S.A. derivats de la prohibició dels espectacles taurins establerta per la llei del Parlament de Catalunya 28/2010 de 3 d’agost" (Juny 2012) i dictamens complementaris (2012 i 2013). [+] [+] [+]
133 2015/05. L'HOSPITALET DE LLOBREGAT. Ajuntament. Nova valoració dels drets edificatoris de l'Ajuntament de l'Hospitalet per a l'ampliació del Centre Comercial de Gran Via 2 a la Plaça d'Europa. Actualització 2015 (48 pp) [+]
132

2015/04. Mur&Clusa. PRESUPUESTOS: INSTRUMENTO DE LA POLÍTICA MUNICIPAL. Charla con la agrupación Podem El Puig [+]

131

2015/03. Mur&Clusa. ESTÀNDARDS SECTORIALS DE SOSTRE URBANÍSTIC PER LLOC DE TREBALL. Discussió i document [+]

130 2015/02. SALT–GIRONA. Bases tècniques i econòmiques del PDU- sector d'activitat econòmica Salt Vilablareix a l'Àrea Urbana de Girona. Gestora Urbanística NOUSALT S.L.-Contracte rescindit- To whom it may concern de Mur/Clusa. Carta Alcalde [+]. Informe [+]. Curriculum [+]
129 2015/01. THE ECONOMIST. Global markets. A tangle of anxieties. As markets slide, investors should worry more about some price drops than others. More benefits than problems (Russia and Venezuela problems, aside)?. [+]
128 2015/02. Mur&Clusa. El economista como perito de la actividad urbanista. Casos prácticos de actuaciones periciales. COEV. València, [+]
127 2015/01. Web Mur/Clusa. Rècord Desembre de 3.191 visites-102 per dia i 2014 de 22.147- 63 per dia. Creix. 2013-2014: 108%.
Acumulat des de 2006: 59.330 [+]. Anteriors: 110, 119 i 124.
Gràcies / Gracias /Thank you readers.
126 DESEMBRE/DICIEMBRE/DECEMBER 2014: Mur&Clusa desitja Bon Any 2015 /Mur&Clusa desea Feliz Año 2015 /Mur&Clusa wishes a Happy New Year 2015 [+]
125

2014/11. Mur&Clusa. Sesión de trabajo en el Colegio de Economistas de Valencia (COEV). Presentación de la ponencia NUEVAS APORTACIONES DESDE LA ECONOMÍA A LA PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA [+]. Programa [+]. Reseña [+].
http://www.economistesdigital.com/actualidad/375

124 2014/11 Mur/Clusa. Rècord Octubre de 2.827 visites - 91 per dia.
Anterior: 2.164 (Maig 2014): Notícies 110 i 119. Creix.2013-2014 (10
mesos): 94%.
123 2014/10. Mur/Clusa. "Oportunidades y responsabilidad del economista en el campo del urbanismo. La nueva ley valenciana 5/2914" [+].
Revista *ieconomistes* del COEV. Sep 2014, p. 6. Relacionado con noticias 112, 99, 94, 93, 79, 69 y 63.
122 2014/10. THE ECONOMIST. Global property markets. Rising in 18 of the 23 economies. Prices in Spain, which had one of the biggest property bubbles before the crisis, are still falling (and 11% overvaluated). Declining in France and Italy too. In contrast, housing markets are buoyant in some northern European countries, notably Britain and Sweden. See New 115. [+]
121 2014/07. ON SCOTTISH INDEPENDENCE. THE ECONOMIST'S articles for NO. Why we hope the people of Scotland will vote to stay in the union? [+]. How did it come to this? [+]. An independent Scotland would be a rich country with terrible prospects? [+]. Our advice to David Cameron and Alex Salmond ? [+]. Readers' comments to articles for YES (and NO) (394): recent history and feelings [+]. See N. 103/2012, On Catalonia independence process [+].
120 2014/06. Sentència absolutòria pels responsables urbanístics de l'Aj de Barcelona en el cas de l'Hotel del Palau de la Música Catalana. Relacionat amb Notícia 117 [+]
119 2014/05. Mur/Clusa. Rècord Maig de 2.164 visites - 69 per dia. Anterior: 1.584 visites, Abril 2014 i Juliol 2013 (notícia 110). Creix.2013-2014 (5 mesos): 73%
118 2014/04. Xerrada /Charla/Talk a l'Institut Marina de La Llagosta (Barcelona) sobre "Què fem els economistes". Versió inicial (22 diapos) [+] i versió definitiva (16 diapos) [+]
117 2014/03. Compareixences davant del Tribunal Econòmic-Administratiu de Catalunya en relació al document per a l’Aj Barcelona sobre el repartiment de beneficis i càrregues de la modificació del PGM de l'Hotel del Palau de la Música Catalana. Abril 2011. [+]
116 2014/02. PLA XERAL DE VIGO 2008. Tres nuevas sentencias favorables del Tribunal Superior de Justicia de Galicia al conjunto del Plan y a las reservas de VPO, de los estudios economicos de Mur&Clusa /CG (Oct-Dic 2007 i Jun 2010). Sentencia TSJG de Cabo Estai [+]. Noticia del Faro de Vigo 14-03-2014 [+]
115

2014/01. THE ECONOMIST. GLOBAL HOUSING MARKET PRICES. “Castles made of sand. Monetary policy may call an end to the house-price party”. SPAIN: -5,3% in 1 year, -30% since 2008 Q1 and 13% overvaluated against rents. [+]

114 2013/12. THE ECONOMIST (80+1 articles). 2013 IN CHARTS (“un ascens pelat”): borses (+10-12% en 1 any), emissió deute empresarial (duplica 2010), dèficits pressupostaris (8,5% PIB al Japó i 6,5% a UK), GDP (sense creixement des del 2007 a la zona euro- 62% a Xina), taxes d’ocupació (10 pp perduts màxims a Grècia i Espanya des de 2007)... [+]
113 DESEMBRE/DICIEMBRE/DECEMBER 2013: Mur&Clusa desitja Bon Any 2014 /Mur&Clusa desea Feliz Año 2014 /Mur&Clusa wishes a Happy New Year 2014 [+]
112

10 / 2013. SCOT- Societat Catalana d’Ordenació del Territori – Fòrum 2.012 Catalunya 21 - Territori i Urbanisme - Estat i Alternatives [+].
M/C: 1) Planejament urbanístic: Escala òptima [+]. 2)La sostenibilitat econòmica del planejament urbanístic i el finançament local [+].
3) Polítiques de sòl i habitatge: gestió d'actius de la SAREB i entitats financeres [+]

111

09/ 2013. MENDOZA-ARGENTINA. UNCUYO. Universidad Nacional de Cuyo. Video conferencia de M/C en la Jornada sobre el Diseño y la Gestión Estratégica del Urbanismo [+]. "Nuevos desafíos en el diseño urbano basado en la economía del conocimiento. Los clústers urbanos y el factor decisivo del I+D+I. El caso de Barcelona y del Distrito BCN 22@ 2000 - 2013" [+] [+]. M/C (2011), "El impacto urbanístico e inmobiliario del 22@. El futuro CBD de Barcelona". Revista d'Economia de Catalunya, pàgs.30-53 [+]   Fotos [+]

110

07/ 2013. M/C. Rècord de 1.219 visites/visits - 39 per dia/day [+]
Notícia /New 102(10/2012): 943

109

07/ 2013. TARRAGONA. Aprovació definitiva del POUM. Documents de M/C: Memòria Social [+], Estudi Economic i Financer [+], Fitxes econòmiques [+] [+] i Informe de Sostenibilitat Econòmica [+]. Inici de col·laboració: 2001

108
07/ 2013. VIGO. PLAN XERAL DE VIGO 2008. Primera sentencia favorable del TS sobre las reservas diferenciales de vivienda protegida. Referencia a los estudios económicos de Mur&Clusa para Consultora Galega (Octubre -Diciembre 2007). Faro de Vigo de 5/Julio/2013 [+]. Estudio original (2007) en galego [+] y Presentación [+]. Sentencia TS [+]
107
THE ECONOMIST (01/2013- 03/2013) (74+6 ARTICLES). POPE FRANCIS (L’argentí més poderòs del món?) / EVERYTHING IS CONNECTED (35% del món connectat?) / ONE-CHILD POLICY IN CHINA (Com nosaltres pel 2030?) / FOOTBALL WEALTH (Madrid i Borusia Dormund ens guanyen?) / FRANCE ECONOMIC INDICATORS (Recuperació el 2014, entremig de D-NE i E?) / AFRICA (GDP /hab, + 30% en 10 anys?) [+]
106
12/ 2012. BARCELONA. Impacte urbanístic i immobiliari del 22@ de Barcelona. Acabament del projecte per a Barcelona Activa S.A. [+]
105
12/ 2012. MELIANA. (València). Informe de Sostenibilidad Económica para la Revisión del Plan General de Ordenación Urbana. [+]
104
DESEMBRE/DICIEMBRE/DECEMBER 2012
Mur&Clusa desitja Bon Any 2013
Mur&Clusa desea Feliz Año 2013
Mur&Clusa wishes a Happy New Year 2013 [+]
103

THE ECONOMIST (08/2012- 09/2012) (70+ 4 ARTICLES)- ON CATALONIA INDEPENDENCE PROCESS. CATALONIA, NEXT EUROPE'S INDEPENDENT STATE (Després de Mani de l'11 de Setembre amb 8% dels catalans?) / S-PAIN BETTER A BAIL-OUT NOW THAN LATER (Guanyar temps contraproduent?) / QUEBEC COM A REFERENT (Perdre referendum per negociar millor?) / MORE PAIN IN S-PAIN (Els costos de retrassar el rescat?) [+]

102

MUR/CLUSA. 10/ 2012
Rècord de 943 visites/visits - 31 per dia/day
08/ 2012: 826
Notícia /New 96 (10/1011): 772
Notícia /New 86 (10/2011): 695
Notícia /New 67 (06/2010): 423

101
MUR/CLUSA. THE ECONOMIST (06/2012- 07/2012) (4+66 ARTICLES)
SPANISH CRISIS (Alemanya pagarà un altre vegada?) / DISUNITED STATES OF EUROPE (UK sense risk?) / SPAIN DISCOVERS THAT BAILOUTS BRING AUSTERITY AND LOST FREEDOM
(Austeritat sense alternativa?) / BANKERS OF THE EURO AREA UNITE (Tota la banca europea en risc?) [+]
100

MUR/CLUSA. THE ECONOMIST (04/2012- 06/2012) (5 +61 ARTICLES)
EUROPE'S BANKS (Gràfic. Spain +100.000 m€ but Germany & France +45.000?) / THE CORRALITO RISK (Com Argentina 2001?) / DIAMOND JUBILEE (Barret Isabel II. Monarquia cursi exitosa?) / CHINA RESELIENT (Per sort encara aguanta?) / EDAT I FELICITAT (Més vida treballant >65 anys?) [+]

99

MUR/CLUSA. 28/05/ 2012

Conferència. "The economic feasibility of urban renewal in Barcelona: some case study projects" al viatge d'estudi d'estudiants del M.Sc. in Real Estate de la Oxford Brooks University organitzada pel prof. Keoff Keogh). [+]

98

MUR/CLUSA. 16/05/ 2012

Conferència sobre "Geografies dels espais buits urbans" a l'Aliança Francesa de Sabadell organitzada pel col·lectiu Sa(Badall). [+] [+] [+]

97

MUR/CLUSA. 12/05/ 2012

Paella al Puig amb la colla Can Riera. Fotos [+]

96

MUR/CLUSA. 04/ 2012

Rècord de 814 visites - 27 per dia/day
N. 90 (10/2011): 772
N. 86 (09/2011): 695
N. 67 (06/2010): 423 - 13 per dia

95
MUR/CLUSA. THE ECONOMIST (01/2012- 03/2012) (+6 +55 ARTICLES)

FOOTBALL WEALTH (Madrid primer, Barça segon?)- THE PROUST INDEX ON LOST ECONOMIC TIME (Espanya al nivell de 2004?)- GLOBAL POVERTY (Pobresa reduïdal al 50% en 10 anys?)- CUBA
(10 anys per arribar al capitalisme?)- GLOBAL HOUSE PRICES (Spain 27% sobrevalorats?) [+]
94
MUR/CLUSA

"ELS PARÀMETRES ECONÒMICS DE LES BONES PRÀCTIQUES URBANÍSTIQUES". Proposta de Mur/Clusa [+]
93
TERRASSA - 23 Febrer 2012

Mur/Clusa a la Cambra de la Propietat Urbana de Terrassa."EL FUTUR DEL SECTOR IMMOBILIARI", compartint taula amb els professors José Antonio Garcia-Duran i Jordi Melé-Carner- U.B. Convocatòria [+]. Conferència [+]. Diari Terrassa [+].
92
MUR/CLUSA 12/2011- 01/2012- THE ECONOMIST (+7 +48 ARTICLES)

SWEDEN AND THE EURO Out and happy (Hi ha vida fora de l'euro?)- CHINAS ECONOMY AND THE WTO How China has been altered by its entry into the WTO ten years ago (Obertura econòmica, garantia de creixement sempre?) - LESSONS OF THE 1930S In 2008 the world
dodged a second Depression(Memòria històrica no serveix?) - 2011 REVISITED CHARTING THE YEAR (Els millors gràfics de l'any?)- BRITAINS FINANCIAL INDUSTRY The City is one of Britains great export industries (La City, primer centre financer del món?) -BIG MAC
INDEX (Millor que el PIB en PPP?) -CHINAS PROPERTY MARKET (Encara no hi ha crisi?) [+]
91
DESEMBRE/DICIEMBRE/DECEMBER 2011
Mur&Clusa desitja Bon Any 2012
Mur&Clusa desea Feliz Año 2012
Mur&Clusa wishes a Happy New Year 2012 [+]
90
MUR/CLUSA. 10/ 2011

Rècord de 772 visites - 25 per dia/day.
N. 86 (10/2011): 695
N. 67 (06/2010): 423
89
SABADELL Novembre 2011

Mur/Clusa a la Cambra de la Propietat Urbana de Sabadell."EL FUTUR DEL SECTOR IMMOBILIARI", compartint taula amb el profesor José Antonio Garcia-Duran.Ponència [+]
88
BARCELONA Novembre 2011

Article "IMPACTE URBANÍSTIC I IMMOBILIARI DEL 22@: EL FUTUR CBD DE BARCELONA". REVISTA ECONÒMICA DE CATALUNYA", Revista Econòmica de Catalunya, nº 64, pàgs. 30-53. Editat pel
Col·legi d'Economistes de CAT i presentat a la Jornada dels Economistes el 11/11/2011 a les 11. Article [+]
87
MUR/CLUSA 08-09/2011- THE ECONOMIST (+6 +42 ARTICLES)

Chinas economy could overtake Americas (Un Partit Comunista controla el món?) Neutrinos Contradict Einsteins theory of relativity(La màquina del temps?) SpainsbanksSpains worst banks get a new ownerthe taxpayer (Estavem avisats?) The worlds population will reach 7 billionDont panic (CAT: 1/1000 del món?) London as a financial centre25 years since Big
Bang (Exportable?) After 40 years of bloodshed ETA throws in the towel (Miopia carpetovetònica?) [+]
86
MUR/CLUSA. 10/ 2011

Record de 695 visites - 22 per dia/day.

N. 84 (11/2011): 657
N. 79 (30/2011): 554
N. 73 (01/2011): 457
N. 67 (06/2010): 423
85
BARCELONA (2011 /09)

M/C a la Monumental per motius professionals [+]
M/C en la Monumental por motivos profesionales [+]
M/C at the Barcelona bullfigth arena for professional reasons [+]
84
MUR/CLUSA 06-07/2011- THE ECONOMIST (+6 +36 ARTICLES)

The economyFor ever espressoWhy Italy is not growing (Nosaltres igual pel futur?)- Chinese propertyPopping the questionChinas bubbly property markets have not burst.Yet (Ja li toca?)- Highspeed rail in China (Mai amortitzable tampoc?)- Global house prices (Spain encara 39% sobrevaloració?)- The 2012 Olympics. A dramatic physical effect on
east London (Com Barcelona 1992?)- The Bib Mac Index (Millor que el criteri PIB-ppp?) [+]
83
MUR/CLUSA. 07/ 2011

Record mensual de web 657 visites - 21 per dia.

Notícia 79 (30/2011) : 554 visites
Notícia 73 (01/2011) : 457 visites
Notícia 67 (06/2010): 423 visites
82
BARCELONA Maig- Juliol 2011

Article "EL BALANÇ FISCAL MUNICIPAL INSOSTENIBLE DE LA BAIXA DENSITAT" de M/C al Llibre "ESTRATÈGIA VERS LA CIUTAT DE BAIXA DENSITAT: DE LA CONTENCIÓ A LA GESTIÓ", F. Muñoz (coordinador), pags. 333-356. Editat per la DIBA (juliol 2011). Index [+]
Article [+] [+]
81
BARCELONA Maig- Juliol 2011

Dictamen de Mur/Clusa sobre els continguts econòmics de la MPGM coneguda com de la permuta "Hotel del Palau de la Música Catalana- Oficines de la Generalitat del carrer de la ciutat". En defensa de les bones pràctiques urbanístiques de l'Ajuntament de Barcelona.
80
UNIVERSITY OF CALIFORNIA- DAVIS- BARCELONA/ July 2011

New Course on "Housing and Community Development in Barcelona". Workshop on La Marina de la Zona Franca in the Planning Department- Ajuntament de Barcelona. Director: Dr.Robert Weiner. Last course: July 2007. Former visits: News 51 (2009), 14 (2007), 1 (2006). Syllabus- Program [+] [+]. Mur/Clusa presentation [+]
79

MUR/CLUSA. 30/ 06 / 2011

Record mensual de web 554 visites - 18 per dia.
Notícia 73 (01/2011) : 457 visites.
Notícia 67 (06/2010): 423 visites

79
VALENCIA. Març-Abril 2011

Participación anual de M&C en el MASTER EN PLANIFICACIÓ TERRITORIAL, MEDIAMBIENTAL I URBANA. Dimensions econòmiques de l'ordenació del territori i del medi ambient. UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALENCIA. (2010: Notícia 65). [+]
78
MUR/CLUSA 05/2011- THE ECONOMIST (+6 +30 ARTICLES)

New: China Population. The most surprising demographic crisis. A new census raises questions about one child policy (Solucions canviants?). Scottish politics. Independence by stealth. Alex Salmond has defied predictions. Can he do it again (Vot eleccions diferent de vot referendum?). Els reis Catalans. Els secrets De Gestió Del Barça (Bones notícies al mig de l'ensulsiada?). Mercadona Spanish aisles. Why a low price retailer is thriving (Prosperant durant la crisi?). FootballStatistics-Spain2bigsMore50% (Madrid davant del Barça encara?).-Chinese property Popping the question Chinas bubbly property markets have not burst (Explosion de la bombolla aviat?). [+]
77
MUR/CLUSA 05/2011- THE ECONOMIST (+5 +25 ARTICLES)

New: Argentine Economy (stalinist practices?)- House prices in UK (still to decrease?)- The euro area debt crisis (good news without Spain?)- Spain Public Finances (not very sympathetic with "regions")- Constitucional Reforms in UK (the majority system with the attractive small constituencies to be changed?). [+]
76
MUR/CLUSA. 04/2011- THE ECONOMIST (+6 +19 ARTICLES)

New: China High Speed Trains (plans of similar size in Japan+Spain?)- Spanish banks (320.000 M? in loans- 100.000 M? in empty land) - Special Report on Pensions (interesting graphics)- China foreing reserves (can buy Manhattan?)- Clusters (less important than in the past with crisis?). [+]
75
MUR/CLUSA. ?/03/2011

GUIA GASTRONÒMICA / RESTAURANTS GUIDE. + VALENCIA: El Bermell, Zacarías, Ducala, Venta Cabrera, La Lluna de València, Casa Salvador i Casa Picanterra.
74
TARRAGONA. 31 /01 / 2011

POUM APROVAT PROVISIONALMENT PER UNANIMITAT. Documents econòmics de Mur/Clusa: Agenda i estudi econòmic, Fitxes econòmiques, Informe de Sostenibilitat econòmica i Memòria social. Notícia 47- 2008: Aprovació inicial.

73
MUR/CLUSA. 31/ 01 / 2011

Record mensual de web 457 visites - 14 per dia.
Notícia 63- 2010: 423 visites
72
DESEMBRE/DICIEMBRE/DECEMBER 2010
Mur&Clusa desitja Bon Any 2011
Mur&Clusa desea Feliz Año 2011
Mur&Clusa wishes a Happy New Year 2011 [+]
71
A CORUÑA. Outubro / Octubre / October

Mur/Clusa a XORNADAS INTERNACIONAIS OBSERVATORIOS DE VIVENDA 2010. http://odvcoruna.blogspot.com/
M&C: ARGUMENTOS ECONÓMICOS DE LA MPGM DE LA MARINA DE LA ZONA FRANCA DE BCN / ESTRATEGIAS Y POLÍTICAS PARA GESTIONAR LA BAJA DENSIDAD [+]
70
VALENCIA- REVISIÓN DEL PLAN GENERAL. Septiembre /Setembre / Setember

Aprobación inicial con el "Informe de Sostenibilidad Económica" de Mur/Clusa. PDF en www.valencia.es [+] [+]
69
BOSTON - August 2010- Book on Inclusionary Housing

Nico Calavita and Alan Mallach, co-editors, Inclusionary Housing in International Perspective: Affordable Housing, Social Inclusion, and Land Value RecaptureChapter 7. Spain?s Constitutional Mandates: The Right to Housing, Land Value Recapture, and Inclusionary Housing, Nico Calavita, Joaquim Clusa, Sara Mur, and Robert Weiner. [+]
[+]
68
MUR/CLUSA. Setembre /Septiembre / Setember

Web Mur/Clusa (2006- 2010): > 10.000 visites /visitas/ visits
67
MUR/CLUSA. Juliol/Julio/July 2010

Rècord visites al web / Récord de visitas a la web / Website record.
423 - 13 per dia. [+]

66
MUR/CLUSA. 23 de Juliol/Julio/July

6é /6º/ 6th ANNIVERSARI / ANIVERSARIO / ANNIVERSARY
65
VALENCIA. Març-Abril 2010
Participació anual de M&C en el MASTER EN PLANIFICACIÓ TERRITORIAL, MEDIAMBIENTAL I URBANA. Dimensions econòmiques de l'ordenació del territori i del medi ambient. UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALENCIA. [+] [+] [+] [+] [+] [+] [+]
64
MUR/CLUSA- Nova seu / Nuevo domicilio social / New headquarters location

Barón de Cárcer 48- 8ºQ - 46001 Valencia (junt a la Plaça de l'Ajuntament)
63
MANIFIESTO -PROGRAMA de Mur/Clusa [+]

La gestión de plusvalías públicas en períodos de crisis y en períodos
inflacionados.
LOS "CUÁNTOS" Y EL "CÓMO" DEL CRECIMIENTO Y RENOVACIÓN DE LAS CIUDADES: ES LA ECONOMÍA...
62
IRUN/ Enero 2010

M&C contratados por el Ajuntament d'Irun: "REVISIÓN DE LA VIABILIDAD ECONÒMICA DE LA MPGOU DE SANTIAGOS ZUBIA- IPARRALDE- ESTADIO GAL"
61
CORRIENTES /ARGENTINA. Febrero 2009

Presentación del libro "Modelos de gestión de residuos urbanos para ciudades intermedias" de  MARIO RUBEN BERENT (Arquitecto - Mg. Gestión Ambiental y Ecología, Arquitectura V. up C. / ITDAHu / FAU ?UNNE /mrberent@yahoo.com.ar / amb_econea@arqa.com) con Introducción de JOSEP M. LLOP (Director de la Cátedra UNESCO de la UdL "Ciudades Intermedias-Urbanización y Desarrollo" cimes.jmllop@gmail.com /jmllop@geosoc.udl.cat) y SARA MUR [+
]
60
BARCELONA- FEBRER/FEBRERO/FEBRUARY

Mur/Clusa ha contestat el qüestionari "LA SITUACIÓ DE L'HABITATGE A CATALUNYA. REHABILITACIÓ D'HABITATGES I BARRIS. Donant la paraula als agents implicats". Dpt. Urbanisme i Ordenació del Territori- EAV-UPC [+]. Abast i metodologia [+]
59
MUR/CLUSA. Gener / Enero / January 2009

Rècord visites al web / Récord de visitas a la web / Website record.
406 - 13 per dia
[+]
58
VALÈNCIA- DESEMBRE 2009

Mur/Clusa al Master en Planificació Territorial, Mediambiental i Urbana de la Universidad Politècnica de València: Haciendas Locales [+] Administración Autonómica y los Programas de Desarrollo Regional [+]
57
SABADELL- BARCELONA -DESEMBRE 2009

M/C a la Jornada de la CAMBRA DE COMERÇ I INDÚSTRIA DE SABADELL sobre Gestió del Planejament Territorial, visions i experiències [+]
56
DESEMBRE/DICIEMBRE/DECEMBER 2009

Mur&Clusa desitja Bon Any 2010
Mur&Clusa desea Feliz Año 2010
Mur&Clusa wishes a Happy New Year 2010 [+]

55

OCTUBRE 2009 / VALÈNCIA-BARCELONA

Web M&C-Octubre: 8 visites/dia". [+]

54

BARCELONA- OCTUBRE 2009

M&C al Master de Proyectación Urbanística- UPC con "Financiación del Urbanismo y de la construcción de la ciudad". [+]

53
IRUN - Agost/Agosto/August 2009

M&C contratados por el Ajuntament d'Irun: "REVISIÓN DE LA VIABILIDAD ECONÒMICA DE LAS PROMOCIONES PÚBLICAS DE SAN MIGUEL ANAKA Y ESPACIO FERROVIARIO".

52
2004 07 23 - 2009 07 23 VALÈNCIA- BARCELONA

Mur&Clusa FA 5 ANYS
Mur&Clusa CUMPLE 5 AÑOS
Mur&Clusa IS 5 YEARS OLD [+]
[+] [+] [+]

51
UNIVERSITY OF CALIFORNIA, DAVIS- BARCELONA/ Juliol-Julio-July 2009

New Course on "Housing Policy in Spain". Workshops on La Marina de la Zona Franca/ El Carmel / Tres Turons in the Planning Department- Ajuntament de Barcelona. Director: Dr.Robert Weiner. Last course: July 2007. Syllabus- Program [+] [+]

50
VALENCIA. Maig/Mayo/May

Participació anual de M&C en el MASTER EN PLANIFICACIÓ TERRITORIAL, MEDIAMBIENTAL I URBANA. Viabilitat i Gestió Econòmica dels Programes d'Actuació Integrada.UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALENCIA. [+] [+] [+] [+] [+]

49
VALENCIA. Maig/Mayo/May

M&C a València. "Elaboración del Informe de Sostenibilidad económica para la Revisión simplificada del Plan General de Ordenación Urbana.

48
ABRIL/ABRIL/APRIL 2009

Guía Gastronómica de Mur/Clusa ampliada con un reportaje de
restaurantes de Buenos Aires de Aixa Gondell.

47
ARGENTINA. Març/Marzo/March 2009

Visita del arquitecto Cacho Gallino, secretario de Planificación de la Municipalidad de Corrientes- Argentina. Reuniones con el director de Planeamiento del Ayuntamiento de Valencia y la directora de Planeamiento del Ayuntamiento de Barcelona [+]

46
FEBRER/FEBRERO/FEBRUARY 2009

Universitat Internacional de la Pau. Curs sobre Urbanisme, Conviència i Pau amb participació de Mur/Clusa [+]

45
DESEMBRE/DICIEMBRE/DECEMBER 2008

Mur&Clusa desitja Bon Any 2009
Mur&Clusa desea Feliz Año 2009
Mur&Clusa wishes a Happy New Year 2009 [+]

44
TARRAGONA. Novembre 2008

POUM Aprovat inicialment. Documents econòmics de Mur/Clusa
[+] [+] [+] [+]
43
SIRIA-VALENCIA. Octubre 2008

MAM PROJECT EUROPE AID/119822/D/SV/SY. Viaje de técnicos sirios, expertos en planeamiento urbano, a Valencia: Dirección de Planeamiento Ayuntamiento de Valencia; Ciudad de las Artes y las Ciencias; Conselleria de Medio Ambiente; Empresa Metropolitana de Transportes [+]
42
Mur/Clusa. Setembre/Septiembre/September 2008

Rècord de visites al web (270). Récord de visitas a la web (270). Visits record to the website (270)
[+]
41
Mur/Clusa. Setembre/Septiembre 2008

Diagnòstic sobre el canvi de cicle immobiliari i recomanacions para la gestió pública de plusvàlues // Diagnóstico sobre el cambio de ciclo inmobiliario i recomendaciones para la gestión pública de plusvalías [+]
40
BARCELONA. Juliol 2008

L'Ajuntament de Barcelona aprova inicialment les MPGMs del Barri del Carmel [+] i de la Verneda- Torrent de l'Estadella (950.000 m2st) [+]
[+]
39
EL PRAT DE LLOBREGAT. Juliol 2008

L'Ajuntament del Prat aprova provisionalment la MPGM del sector de La Seda-Estació (325.000 m2st) després d'un procès de planejament de prop de 5 anys. [+] [+]
38
Arriyadh- Barcelona July 2008

Arriyadh Development Authority (ADA)'s visit from Arabia Saudí to Barcelona: Barcelona Urban Planning Dpt., Poblenou 22@ Agency, La Sagrera Station Ageny,Ciutat Vella Agency and Regional Gov. Territorial Planning Dpt..Project Overview. Definitive visit in 23-24 October 
[+]
37
Mur/Clusa. Juny/Junio/Juny 2008

Rècord de visites al web (251). Récord de visitas a la web (251). Visits record to the website (251)
[+]
36
BARCELONA. Junio 2008

Congreso "Movilidad Local y Territorio" organizado por la Diputación de Barcelona y la Asociación Española de Carreteras. Participación de M/C sobre "Impactos económicos de la red de carreteeras locales")
[+]
35
BARCELONA. Junio 2008

Workshop intensivo Barcelona. Centro Metropolitano de Arquitectura Sostenible-México, CAVEA- Univ.Roma, ENSAPLV-La Vilette-Paris, Master en Gestió Creativa i Ordenació del Territori- UPC i Ajuntament de Barcelona. Participació de M/C sobre els aspectes econòmics de la MPGM de La Marina del Prat Vermell (ZF)
[+]
34
BARCELONA. Junio 2008

Esquemas gráficos sobre la distribución de beneficios y cargas de la normativa urbanística española/catalana de Diana García Cejudo, arquitecta mexicana y Master en Proyectación Urbana-UPC desarrollando los esquemas M/C de los 3 socios.
[+]
33
HUESCA. Abril 2008

Aprobado el Convenio de las Harineras (148.700m2c.), en discusión desde 2004, con el voto de 3 grupos políticos y más del 90% de la propiedad. Reduce los costes de urbanización e indemnizaciones en un 13% y mejora el valor del suelo en un 21%, respecto de la propuesta M/C (Febrero de 2007), actualizados los costes de construcción y al inicio de la crisis
inmobiliaria. Convenio 2008
[+]
32
VIGO. Mayo 2008

Aprobación definitiva parcial del Plan Xeral de Ordenación Urbana (PXOM) iniciado en 2001. Reservas de Vivienda protegida: 47% en edificabilidad residencial i 53% en número de viviendas potenciales . Resolución de la Xunta de Galiza
[+]
31
ARGENTINA. CORRIENTES-RESISTENCIA. 12-16 Maig/ Mayo May

Mur&Clusa invitados por la Agencia de Cooperación al Desarrollo. Presentación
[+]
30
ARGENTINA. BUENOS AIRES. Abril /April 2008

Publicación de los "Lineamientos Estratégicos para la Región Metropolitana de Buenos Aires"
[+]. Participación de Mur/Clusa en 2006 [+]
29
BARCELONA. Abril/April 2008

Master de Projectación Urbanística /UPC. Clases de Mur&Clusa sobre Financiación del Urbanismo, Agenda y Estudio de Sostenibilidad Económica, Cambio de ciclo inmobiliario, Convenios y prácticas de valoración del suelo (Véase Cursos)
[+] [+] [+]
28
EL PRAT DE LLOBREGAT. Març/Marzo 2008

Aprovació inicial de la MPGM de La Seda-Estació (325.000 m2st). Agenda- Estudi Econòmic i Informe de Sostenibilitat Econòmica (art. 15.4 de la Llei del Sòl estatal 8/2007 i art. 15 del D-Ll 1/2007 d'adaptació de la Generalitat de 10/10)de Mur&Clusa
[+] [+]
27
VALENCIA. Gener/Enero/January 2008

"Master de Planificació Territorial, Mediambiental i Urbana de la UP de Valencia. Clase de S.Mur sobre Financiació Autonómica y Programas Estructurales 2007-2013 de la Unión Europea" [+]
26
DESEMBRE/DICIEMBRE 2007

Mur&Clusa desitja Bon Any 2008
Mur&Clusa desea Feliz Año 2008
Mur&Clusa wishes a Happy New Year 2008 [+]
25
VIGO. Outubro- Decembro/ Octubre-Diciembre/October-December

Vigo. "Estudio da posibilidade de introducción da reserva do 40 % de vivenda protexida en tódo los ámbitos de solo urbano non consolidado e solo urbanizable garantindo a súa rendabilidade e equilibrio" y Estrategia-Estudio Económico del Plan Xeral (aprobado provisionalmente en 29 de Diciembre)
[+] [+]
24
ARGENTINA: CORRIENTES Y RESISTENCIA
Septiembre 2007


Mur/Clusa invitados por la A.E.C.I. al Seminario Internacional "Instrumentos de gestión para el desarrollo local en ciudades intermedias" del 4 al 7 de septiembre en las ciudades de Corrientes y Resistencia, (Argentina). Municipalidades y Universidad del Nordeste.
[+] [+]
23
BOGOTÁ- BARCELONA. Septiembre 2007

Visita a Barcelona de dos representantes de la Alcaldía Mayor de Bogotá, Sras. Edna Cristina Bonilla, Secretaria de Hábitat y Patricia Lizarazu, Gerente de la empresa de Renovación Urbana. Visitas al INCASOL y a Lanscape - Banc Sabadell.
22
BOGOTA-PEREIRA
JULIOL-AGOST /JULIO-AGOSTO / JULY-AUGUST 2007

Sara Mur a "Mesa de Trabajo con expertos internacionales
Participación Público Privada en Gestión de Proyectos Urbanos"
30 y 31 de Julio de 2007 a Bogotá y 2 y 3 de Agosto en Pereira. Municipalidades y Gobierno Central. Temas.
 [+] [+]

21
BARCELONA. Juliol/Julio/July 2007

Mur/Clusa a "El boom immobiliari de Catalunya" d'Editorial Corinti. Text i fotografia. [+]
20
BARCELONA. Juliol/Julio/July 2007

Aprovació definitiva del P.M.U. de MIETE-22@ (2 illes ) amb estudis econòmics de Mur/Clusa. [+]   [+]
19
BARCELONA. Juliol/Julio/July 2007

Reuniones con la Secretaría de l'Habitatge, el INCASOL y el Patronat Municipal de l'Habitatge de Barcelona de los profesores Nico Calavita (Universitat de San Diego), Rob Weiner i Karl Lawson (Universitat de California-Davis) y Mur/Clusa, en relación con el contrato del Lincoln Institute of Land Policy de Boston "Inclusionary Housing. An international comparative study".
18
GAZTEIZ-DONOSTIA-BILBO. Juny/Junio/June 2007

Reuniones del profesor Nico Calavita y M&C con el Gabinete de Estudios de la Vivienda del Departamento de Asuntos Sociales y Vivienda del Gobierno Vasco, en el Ayuntamiento de Donostia y el arquitecto Patxo de León, en relación al contrato del Lincoln Institute of Land Policy de Boston. [+]
17
LONDRES. Maig/Mayo 2007

Visita a l'Oficina de Projectes Estratègics del London Government, al London Thames Gateway Development Corporation i als projectes dels Jocs Olímpics 2012. [+]
16
BOSTON. Abril/Abril 2007

Lincoln Institute of Land Policy. Contracte a M&C "Inclusionary housing. A comparative internacional study. The Barcelona projects"
15
SANTIAGO DE COMPOSTELA. Març/Marzo 2007

Conferencia de M&C en la Escuela Gallega de Administración Pública sobre "Gestión de Plusvalías"
14
University of California-Davis/Barcelona/ Juliol-Julio-July 2007

Course on "Housing Policy in Spain". M&C in the workshops on La Marina ZF/El Prat-Eixample Nord/ La Mina-Forum 2004/ Bon Pastor-La Verneda. Agenda [+]
13
FEBRER/FEBRERO/FEBRUARY 2007

Artículo: "La experiencia británica de Javier Garcia-Bellido y el pago de una deuda pendiente" [+]
12
GENER/ENERO 2007

Enero 2007. M&C a Galiza. Final del Programa Estrategico del I.G.V.S. [+]
y con el U.S.C.-D.E.A. y Convenio Urbanístico en A Guarda. [+]
11
DESEMBRE/DICIEMBRE 2006

Mur&Clusa desitja Bon Any 2007
Mur&Clusa desea Feliz Año 2007
Mur&Clusa wishes a Happy New Year 2007 [+]
10
ARGENTINA. 6-7 OCTUBRE 2006

Universidad Torcuatodi Tella. Facultad de Arquitectura de la Univ. de Buenos Aires. Conferències de M&C. "Desarrollo Urbano y Gestión del Plusvalías".
9
ZARAGOZA. 17 NOVIEMBRE 2006

Máster Inmobiliario. Escuelade Estudios Empresariales de la Univ. de Zaragoza. Conferencia de M&C. "Los cuántos y el cómo de la financiación del crecimiento de las ciudades"
8
ARGENTINA. M&C. 2-6 OCTUBRE 2006

La Plata-Buenos Aires
. Secretaria de Urbanismo y Vivienda del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Proyecto financiado por el BID (Banco Interamericano de Desarrollo- New York). Director: Arq. A.Garay. Documento final de los Consultores: Ezquiaga / Llop / Rueda / Monzón / Mur&Clusa Ass. [+]
7
ARGENTINA. M&C. 27 MAYO-10 JUNIO 2006

- La Plata-Buenos Aires. Secretaria de urbanismo y vivienda en el gobierno de la província de buenos aires / Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Programa de apoyo a la gestión urbana. Análisis de escenarios sobre cambios de la estructura productiva de la aglomeración. Directores: arqtos. Garay y Lanfranchi. 20 de mayo - 9 de junio.

- Mar del Plata. Maestría en intervención en el patrimonio arquitectónico y urbano. Director: arqto. Alejandro Novakovsky. Políticas públicas de gestión como instrumento de desarrollo urbano. Gestión del suelo. Vivienda de interés social. El suelo urbanizado y los centros históricos en españa. 2 y 3 de junio.
6
PARÍS. 17 DE MAIG-MAYO-MAY 2006. BARÇA-CHAMPIONS
Football is "passion, pride and profit" for the competitiveness of cities in the global world. [+]
5
VALENCIA. 23 de Maig 2006. Col·legi d'Economistes

"Los cuántos y el cómo de la nueva ley urbanística valenciana: es la economia…….". Sara Mur / Joaquim Clusa  [+]

4

VIGO. 19 de Mayo 2006. Aprobación provisional del Plan Xeral.

Aprobación provisional. Proyecto iniciado con Consultora Galega SL / CPSV-UPC en el año 2002 (Estrategia y Estudio Económico del Plan Xeral). Ver "Proyectos".
3 grupos a favor y 1 grupo en contra

3

VIGO. 16 de Mayo 2006. Cena del Plan Xeral.

Dende consultora galega, queremos convidarvos a unha cea para festexar, entre outras, a entrega do pxom de vigo para aprobación provisional.

2

HUESCA. Marzo 2006. Convenio de Las Harineras

El Pleno Municipal aprueba por unanimidad el texto del Convenio.

1

BARCELONA. Universitat de California -Davis. Setembre, 2006

Workshop a Barcelona sobre "Política d'Habitatge a Barcelona" (Prof. Rob Weiner i Prof. Nico Calavita -Univ. San Diego-, amb 24 estudiants de postgrau "28 D'Agost - 15 de Setembre). Sessions de treball i producció d'informes dels estudiants. Patronat Municipal de l'Habitatge de Barcelona, Gerència d'Urbanisme de Barcelona i Ajuntament del Prat. Mur&Clusa ha col·laborat en l'organització i participarà en les sessions de treball.